28 maj 2021

Skarp kritik mot Tillväxtverkets hemställan om kortidsstöd


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

”Vi är starkt kritiska till Tillväxtverkets hemställan till regeringen om att överväga en ny lagreglering av vinstutdelning i samband med korttidsstöd. Vi ser det som att myndigheten försöker agera på eget initiativ – ex officio”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Tillväxtverket föreslår i en hemställan till regeringen att en ny regel avseende vinstutdelningar och andra värdeöverföringar införs i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Förslaget innebär ett förbud mot utdelning och andra värdeöverföringar i anslutning till korttidsstöd. Något sådant förbud finns idag inte i den permanenta korttidslagen. Förslaget i hemställan ligger i linje med Tillväxtverkets egen tolkning av lagen och som fått underkänt i ett stort antal domar i förvaltningsrätten.

– Ett förbud mot utdelning riskerar att skada svenska företag och jobb och bidrar till att svenska företags konkurrenskraft snedvrids. Tillväxtverkets förslag motverkar syftet med korttidslagen. Det är viktigt att inte införa några sådana begränsningar utan säkra konkurrenskraften och minska arbetslösheten i nästa kris, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Korttidsstöd och utdelningar olika saker

Han påminner – ännu en gång – Tillväxtverket om att korttidstödet och företagens utdelningar är två olika saker.

– Korttidsarbete handlar om att anställda, som riskerat att bli uppsagda, får behålla sina anställningar och går uteslutande till att betala de permitterades löner för den tid de inte jobbar. Systemet skapar även förutsättningar för återhämtning, säger han.

– Utdelning är en del av värdeskapandet och den som satsar riskkapital förväntar sig en avkastning, det gäller inte minst pensions- och fondsparare, samt forskningsstiftelser. Utdelningar går också in i nya företag, projekt och investeringar, avslutar Per Hidesten.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef


arbetsgivarfrågor Korttidsstöd Tillväxtverket