13 oktober 2021

”Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp medför fortsatta utbudsproblem”


Kerstin Hallsten, chefekonom Kerstin Hallsten, chefekonom. Foto: Rikard Westman

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Dessutom skjuter energipriserna i höjden. Förutom riskerna kring pandemin och geopolitiken finns också risk för en upptrappad inhemsk cementkris. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

Vi ser att året har präglats av tröghet i vaccineringen i bland annat USA, spridningen av deltaviruset och aktivistisk inställning till nya utbrott i Kina och vi har fortfarande utbudsproblem som bromsar den ekonomiska utvecklingen. De handlar bland annat om rekordhöga frakt-och råvarupriser, elbrist i Kina samt snabbt stigande energipriser, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna konstaterar att svensk ekonomi har klarat sig relativt väl under pandemin. Svensk BNP återhämtade sig under det första halvåret i år och är nu i princip på samma nivå som under det fjärde kvartalet 2019, före pandemin.

Sammantaget bedömer Industriarbetsgivarna att svensk BNP ökar med 3,9 procent i år och växer med 4,0 procent 2022. Det är en upprevidering från senaste prognos i juni. I euroområdet beräknas BNP öka med 4,8 procent under 2021 samt med 4,0 procent under 2022. Motsvarande siffror för USA är 6,0 och 4,0 procent. I Kina blir tillväxten 8,0 procent i år och 5,5 procent 2022.

Cementkris – en risk för dämpad tillväxt

Kerstin Hallsten varnar dock för att den pågående cementkrisen i Slite på Gotland riskerar att leda till mer dämpad tillväxt i Sverige.

Vi fick ett andrum med den undantagslag som ska göra det möjligt för regeringen att pröva Cementas ansökan om ett förlängt tillstånd. Den löser möjligen problemet på kort sikt, men samtidigt har flera miljöorganisationer flaggat för att de kommer att överklaga ett sådant tillstånd till Högsta domstolen vilket kan skapa nya problem, säger Kerstin Hallsten.

Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att inhibera regeringens beslut. Om så sker innebär det att Sverige står inför en akut och omfattande cementkris.

Skulle detta värsta scenario inträffa uppkommer stora produktionsbortfall och jobb försvinner. Enligt branschens beräkningar hotas upp till 280 000 arbetstillfällen och mängden investeringar riskerar minska med drygt 20 miljarder kronor per månad, konstaterar hon.

Svagt ökad produktion i basindustrin under 2022

Industriarbetsgivarna konstaterar att ingen direkt volymtillväxt väntas i år i basindustrin och att den växer med en procent under 2022. Efterfrågan är fortsatt stark med utbudsproblem och restriktioner håller delvis tillbaka produktionen och på senare tid har energipriserna skenat iväg.

På kort sikt har industrin minskat sin riskexponering genom att säkra sitt elpris, men om de höga priserna på el och andra produktionskostnader består under en längre tid blir situationen mycket problematisk. Lönsamheten och produktionen kan då komma att minska och priserna kan i vissa fall höjas. Inte minst blir det ett problem för de företag som basindustrin är underleverantörer till, säger Kerstin Hallsten.

Viss ljusning på arbetsmarknaden – men matchningsproblem bromsar

Industriarbetsgivarna konstaterar också att situationen på arbetsmarknaden har förbättrats, sysselsättningen fortsätter att stiga och varslen befinner sig på låga nivåer. Även inom basindustrin, främst i sågverken och gruvbolagen, har sysselsättningen överlag fortsatt att öka under 2021.

Återhämtningen på arbetsmarknaden är dock ojämn och långtidsarbetslösheten har stigit. I år bedöms arbetslösheten ligga på 8,8 procent och under 2022 faller den till 7,6 procent.

Anställningsplanerna inom såväl basindustrin och tillverkningsindustrin, som för näringslivet i stort har sedan årsskiftet dessutom blivit mer expansiva. I vissa branscher, däribland basindustrin, syns tecken på ökad arbetskraftsbrist trots att arbetslösheten fortfarande är hög.

Industrin står inför stora utmaningar med att hitta personal med rätt kompetens framöver. Det finns ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden. Det är viktigt att politiken vidtar åtgärder för att minska matchningsproblematiken, exempelvis måste gymnasieskolan dimensioneras efter behovet på arbetsmarknaden, avslutar Kerstin Hallsten.

Se en film om rapporten

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

Ekonomi Konjunkturrapport Prognos