Tag: omstallningsstod

Begränsningen att korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.